Mẫu Đơn Xin Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất

khi xin phxay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đưa mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nên chuẩn bị đối kháng xin chuyển mục đích thực hiện đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

*

..., ngày..... mon .....năm ....

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban quần chúng. # 1 ...................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2 …………..

2. Địa chỉ/trụ slàm việc chính:................................................................................................

4. Địa điểm khu vực đất:....................................................................................................

5. Diện tích (m2):.........................................................................................................

6. Để thực hiện vào mục đích: 3.....................................................................................

Xem thêm: Cách Chữa Ho Dân Gian Cho Người Lớn Từ Thảo Dược, 5 Cách Trị Ho Cho Người Lớn Từ Thảo Dược

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

8. Cam kết áp dụng khu đất đúng mục đích, chấp hành đúng những phép tắc của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê khu đất (nếu như có) không hề thiếu, đúng hạn;

Các cam đoan không giống (nếu có)...........................................................................................

Người có tác dụng đơn

Ký, ghi rõ bọn họ tên


Hướng dẫn ghi biết tin đơn xin gửi mục tiêu sử dụng đất


1. Ghi rõ thương hiệu UBND cung cấp tất cả thẩm quyền được cho phép đưa mục đích sử dụng khu đất, chũm thể:

- Hộ gia đình, cá thể có hưởng thụ xin đưa mục đích thực hiện đất thì ghi là Ủy Ban Nhân Dân cấp thị trấn nơi có đất,

- Tổ chức bao gồm đề xuất xin gửi mục đích sử dụng khu đất thì ghi là Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh giấc vị trí có đất.

2.Ghi rõ chúng ta, thương hiệu cá thể xin thực hiện đất/cá thể thay mặt đại diện mang lại hộ gia đình/cá nhân thay mặt cho tổ chức; ghi thông báo về cá thể (số, ngày/tháng/năm, phòng ban cung cấp Chứng minch dân chúng hoặc Hộ chiếu…); ghi công bố về tổ chức triển khai (Quyết định Thành lập cơ quan, tổ chức triển khai sự nghiệp/văn bạn dạng thừa nhận tổ chức triển khai tôn giáo/đăng ký ghê doanh/Giấy chứng nhận chi tiêu đối với doanh nghiệp/tổ chức tởm tế…).

3. Ghi mục đích thực hiện khu đất sau khoản thời gian được phép chuyển mục tiêu thực hiện khu đất.

Trên đây là mẫu mã đối kháng xin đưa mục tiêu áp dụng đất phát hành cố nhiên Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT và gợi ý biện pháp ghi báo cáo theo từng văn bản ví dụ.