MỘT BÌNH KÍN CHỈ CHỨA CÁC CHẤT SAU

*

*

Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol) và một ít bột niken.

Bạn đang xem: Một bình kín chỉ chứa các chất sau

Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch.

Xem thêm: Chim Chào Mào Huế Giá Bao Nhiêu? Địa Chỉ Mua Bán Chào Mào Huế

Giá trị của m là?


Khi cho hỗn hợp gồm

*
*
, H2 có chứa bột Ni nung nóng một thời gian thì các phản ứng có thể xảy ra:

*

Có nhiều phản ứng có thể xảy ra tương ứng với nhiều sản phẩm. Do đó chúng ta cần biện luận dựa vào giả thiết đề bài để tìm ra thành phần của hỗn hợp khí X. Đây là một bài tập khá phức tạp, nếu chưa xác định được ngay hướng làm thì ta sẽ phân tích lần lượt các giả thiết:

Đầu tiên, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

*

=> nH2 phản ứng= n khí giảm= n khí bđ - nX

Mà nH2 ban đầu=0,65

Nên H2 đã phản ứng hết và trong X chỉ gồm các hidrocacbon.

Vì X có phản ứng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3 nên trong X có chứa các hidrocacbon có liên kết ba đầu mạch, các hidrocacbon này có thể là

*
*
.