Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

Sử dụng cách làm tổng quát $left( a+b ight)^n=sumlimits_k,=,0^nC_n^k.a^n,-,k.b^k,,xrightarrow$ Tìm hệ số của số hạng đề xuất tìm.

Bạn đang xem: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển


Lời giải của GV grindalbum.xyz

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$left( xy^2 - dfrac1xy ight)^8 $ $= sumlimits_k, = ,0^8 C_8^k .left( xy^2 ight)^8 - k.left( - dfrac1xy ight)^k $ $= sumlimits_k = 0^8 C_8^k .x^8 - k.y^16 - 2k.left( - 1 ight)^k.left( xy ight)^ - k $ $= sumlimits_k = 0^8 C_8^k .left( - 1 ight)^k.x^8 - 2k.y^16 - 3k.$

Số hạng ko đựng $x$ ứng cùng với $8-2k=0Leftrightarrow k=4,,xrightarrow,,$Số hạng đề nghị kiếm tìm là $C_8^4.left( - ,1 ight)^4.y^4 = 70y^4.$

Đáp án buộc phải lựa chọn là: a


...

Xem thêm: Việc Làm Thủ Công Tại Nhà Ở Đà Nẵng, Việc Làm Thủ Công Tại Đà Nẵng


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tìm thông số của $x^12$ trong knhị triển $left( 2x - x^2 ight)^10.$


Tìm số hạng đựng $x^7$ trog knhì triển $left( x - dfrac1x ight)^13.$


Tìm số hạng ko cất $x$ trong khai triển $left( x^2 + dfrac2x ight)^6.$


Tìm số hạng không đựng $x$ vào knhì triển $left( xy^2 - dfrac1xy ight)^8.$


Cho $x$ là số thực dương. Knhì triển nhị thức Newton của biểu thức $left( x^2 + dfrac1x ight)^12$ ta gồm hệ số của số hạng cất $x^m$ bởi $495.$ Tìm tất cả các cực hiếm của tsay đắm số $m.$


Hệ số của số hạng đựng (x^10) trong knhị triển nhi thức (left( x + 2 ight)^n) biết n là số nguyên dương thỏa mãn (3^nC_n^0 - 3^n - 1C_n^1 + 3^n - 2C_n^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^n = 2048) là:


Hệ số của (x^8) vào khai triển biểu thức (x^2left( 1 + 2x ight)^10 - x^4left( 3 + x ight)^8) thành nhiều thức bằng


Tìm thông số của $x^6$ vào knhì triển $left( dfrac1x + x^3 ight)^3n, + ,1$ với $x e 0,$ biết $n$ là số nguyên dương vừa lòng điều kiện $3C_n, + 1^2 + nP_2 = 4A_n^2.$


Cho knhì triển $left( sqrt x^3 + dfrac3sqrt<3>x^2 ight)^n$ cùng với $x > 0.$ Biết tổng thông số của ba số hạng đầu tiên của knhì triển là $631.$ Tìm thông số của số hạng đựng $x^5.$


Giá trị của biểu thức (S = 3^99C_99^0 + 3^98.4C_99^1 + 3^97.4^2C_99^2 + ... + 3.4^98C_99^98 + 4^99C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = C_2018^0 + 2C_2018^1 + 2^2C_2018^2 + ... + 2^2017C_2018^2017 + 2^2018C_2018^2018)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 9^99C_99^0 + 9^98C_99^1 + 9^97C_99^2 + ... + 9C_99^98 + C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 5^nC_n^0 - 5^n - 1.2.C_n^1 + 5^n - 2.2^2C_n^2 + ... + 5left( - 2 ight)^n - 1C_n^n - 1 + left( - 2 ight)^nC_n^n)() bằng:


Cho biểu thức (S = C_n^2 + C_n^3 + C_n^4 + C_n^5... + C_n^n - 2). Khẳng định như thế nào sau đây đúng?


Cho biểu thức (S = C_2017^1009 + C_2017^1010 + C_2017^1011 + C_2017^1012... + C_2017^2017). Khẳng định nào dưới đây đúng?


Trong những hệ thức sau đây, hệ thức làm sao sai?


Số nguyên dương (n) thỏa mãn nhu cầu (C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + 2^3C_n^3 + ... + 2^n - 2C_n^n - 2 + 2^n - 1C_n^n - 1 + 2^nC_n^n = 243) là:


Cho $n$ là số nguyên dương thỏa mãn ĐK $6.C_n, + ,1^n, - ,1 = A_n^2 + 160.$ Tìm hệ số của $x^7$ vào knhì triển $left( 1 - 2x^3 ight)left( 2 + x ight)^n.$


Số ngulặng dương (n) vừa lòng (C_n^0.C_n + 1^n + C_n^1.C_n + 1^n - 1 + C_n^2.C_n + 1^n - 2 + ... + C_n^n - 1.C_n + 1^1 + C_n^n.C_n + 1^0 = 1716) là:


Rút gọn tổng sau: (S = C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + ... + nC_n^n) ta được:


Tổng những hệ số của toàn bộ những số hạng trong knhị triển nhị thức (left( x - 2y ight)^2020) là:


Khai triển nhị thức (left( x + 2 ight)^n + 5,,left( n in mathbbN ight)) tất cả tất cả (2019) số hạng. Tìm (n).


Cho (left( 1 + 2x ight)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n.) Biết (a_0 + dfraca_12 + dfraca_22^2 + ... + dfraca_n2^n = 4096.) Số lớn số 1 trong các số (a_0,a_1,a_2,...,a_n) có mức giá trị bằng


Tìm thông số của (x^5) vào khai triển thành nhiều thức của (left( 2 - 3x ight)^2n,) biết (n) là số nguyên ổn dương thỏa mãn: (C_2n + 1^0 + C_2n + 1^2 + C_2n + 1^4 + ... + C_2n + 1^2n = 1024.)


Biết tổng những hệ số của knhị triển nhị thức (left( x + dfrac1x^2 ight)^3n) là (64.) Tìm số hạng ko chứa (x.)


*

*

Cơ quan liêu nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT do Sở Thông tin cùng Truyền thông.